Tìm hiểu về lãi suất, lạm phát và trái phiếu - Interest Rates, Inflation And Bonds

Nắm giữ trái phiếu bản chất cũng như nắm giữ tiền mặt để thanh toán trong tương lai. Những thanh toán bằng tiền mặt thường được trả theo hình thức trả lãi định kỳ và hoàn trả tiền gốc khi đáo hạn.

Khi không có rủi ro tín dụng (rủi ro vỡ nợ), giá trị của dòng tiền mặt được thanh toán trong tương lai chỉ đơn giản là một chức năng yêu cầu lợi nhuận dựa trên lạm phát mong đợi của bạn. Vấn đề này khá khó hiểu và khô khan vậy nên bài viết này sẽ lần lượt giải nghĩa về định giá trái phiếu, định nghĩa thuật ngữ Bond Yied và chứng minh lạm phát mong đợi và lãi suất xác định giá trị của trái phiếu.
Interest rate, inflation, bonds.png

Đo lường rủi ro.


Có 2 rủi ro cơ bản cần đánh giá khi đầu tư trái phiếu: Rủi ro về lãi suất và tín dụng. Nghĩ về mục tiêu của chúng ta về lãi suất ảnh hưởng đến giá trái phiếu như thế nào (hay còn gọi là rủi ro lãi suất), nhà đầu tư trái phiếu cũng cần phải nhận thức được rủi ro tín dụng.

Rủi ro lãi suất là sự thay đổi rủi ro giá trái phiếu do sự thay đổi trong lãi suất hiện hành. Thay đổi trong ngắn hạn với dài hạn có ảnh hưởng đến những trái phiếu khác nhau theo các cách khác nhau, điều mà chúng ta có thể thảo luận ở dưới. Rủi ro tín dụng là những rủi ro về việc những tổ chức phát hành trái phiếu không thực hiện trả lãi và tiền gốc theo đúng kỳ hạn. Xác xuất của một tín dụng tiêu cực hay ảnh hưởng ban đầu tới giá của trái phiếu – khả năng xảy ra rủi ro của tín dụng tiêu cực cao hơn, lãi suất cao hơn những nhà đầu tư sẽ có nhu cầu cho việc giả định rủi ro đó.

Phát hành trái phiếu chính phủ Mỹ để huy động tiền cho chính phủ Mỹ là trái phiếu kho bạc Mỹ. Phụ thuộc vào thời gian cho đến ngày đáo hạn, gọi là hóa đơn, ngân phiếu hay trái phiếu.

Nhà đầu tư xem xét trái phiếu Mỹ không có rủi ro mặc định. Một điều khác, các nhà đầu tư tin rằng không có cơ hội để chính phủ Mỹ giữ lãi suất mặc định và thanh toán chính trên trái phiếu họ phát hành. Phần còn lại của bài này chúng ta sẽ sử dụng trái phiếu chính phủ Mỹ trong ví dụ, loại bỏ những rủi ro tín dụng.

Tính toán lợi tức và giá trái phiếu.

Cần hiểu lãi suất ảnh hưởng đến giá trái phiếu như thế nào, bạn phải hiểu khái niệm của lợi tức trái phiếu. Trong khi có một số loại khác nhau của việc tính toán lợi tức, mục đích trong bài này sẽ dụng phương pháp tính yield to maturity (YTM). Một YTM của trái phiếu đơn giản là lãi suất chiết khấu có thể sử dụng để làm giá trị hiện tại của tất cả dòng tiền của trái phiếu bằng với giá trái phiếu.

Một cách khác, giá trái phiếu là tổng của giá trị hiện tại của mỗi dòng tiền, giá trị hiện tại của mỗi dòng tiền đã được tính sử dụng cùng hệ số chiết khấu. Hệ số chiết khấu đó là lợi tức. Khi lợi tức trái phiếu tăng, theo định nghĩa giá sẽ giảm, và sau đó lợi tức trái phiếu sẽ giảm, giá trái phiếu sẽ tăng.

Lợi tức tương đối của trái phiếu.

Thời gian đáo hạn hoặc thời hạn của trái phiếu ảnh hưởng lớn đến lợi suất của nó. Để hiểu điều này bạn cần hiều những gì được gọi là đường cong lợi tức. Đường cong lợi suất đại diện cho YTM của một loại trái phiếu (trái phiếu chính phủ Mỹ).

Trong hầu hết các môi trường lãi suất, thời gian đáo hạn lâu hơn thì lợi tức sẽ cao hơn (hiểu đơn giản là kỳ hạn càng dài thì lợi tức càng cao). Điều này có ý nghĩa trực quan vì khoảng thời gian dài hơn trước khi nhận được dòng tiền, cơ hội càng lớn thì lãi suất chiết khấu hay lợi tức sẽ cao hơn.

Kỳ vọng lạm phát xác định lợi tức yêu cầu của nhà đầu tư.

Lạm phát là kẻ thù lớn nhất của trái phiếu. Lạm phát làm giảm sức mua của dòng tiền vào trái phiếu trong tương lai. Nói một cách đơn giản, tỷ lệ lạm phát hiện tại càng cao và tỷ lệ lạm phát trong tương lai (dự kiến) càng cao, lợi tức cao hơn sẽ làm đường cong lợi tức dốc hơn, vì các nhà đầu tư sẽ yêu cầu lợi suất cao hơn này để bù đắp cho rủi ro lạm phát.

Lãi suất ngắn hạn, dài hạn và lạm phát kỳ vọng

Lạm phát – cũng như lạm phát kỳ vọng trong tương lai – như một chức năng thúc đẩy giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn. Trên toàn cầu, lãi suất ngắn hạn được điều hành bởi ngân hàng trung ương. Ở Mỹ Ủy ban thị trường mở Liên bang FOMC điều tiết lãi suất fed funds rate. Trong lịch sử, lãi suất ngắn hạn đồng dola khác như LIBOR có tương quan cao hơn với lãi suất FED Funds.

FOMC điều tiết lãi suất FED Funds hoàn thành nhiệm vụ kép của việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khi đang duy trì sự ổn định của giá cả. Đó không phải là nhiệm vụ dễ dàng cho FOMC, luôn có tranh luận về mức lãi suất phù hợp, và những hình thái của thị trường sẽ phản ảnh việc FED đang làm tốt như thế nào.

Ngân hàng trung ương không trực tiếp điều khiển lãi suất dài hạn. Mà thị trường sẽ quyết định (cung cầu của thị trường) trạng thái cân bằng cho trái phiếu dài hạn, thiết lập lãi suất dài hạn. Nếu thị trường trái phiếu tin rằng FOMC hạ lãi suất thấp, lạm phát mong đợi trong tương lai sẽ tăng, điều này nghĩa là lãi suất dài hạn tăng lên so với lãi suất ngắn hạn – đường cong lợi tức dốc.

Thời điểm của dòng tiền và lãi suất của trái phiếu

Thời điểm dòng tiền vào trái phiếu rất quan trọng. Điều này bao gồm thời hạn đáo hạn của trái phiếu. Nếu những người tham gia thị trường tin rằng lạm phát cao hơn, lãi suất và lợi tức trái phiếu sẽ tăng (giá trái phiếu sẽ giảm) để bù đắp cho việc mất đi sức mua của dòng tiền vào trái phiếu trong tương lai. Trái phiếu với dòng tiền dài nhất (trái phiếu dài hạn) sẽ thấy lợi tức tăng và giá giảm nhiều nhất.

Điều này là trực quan nếu bạn nghĩ về giá trị tính toán hiện tại – khi bạn thay đổi lãi suất chiết khấu đã sử dụng trên dòng tiền trong tương lai, lâu hơn cho đến khi nhận được dòng tiền khác, giá trị hiện tại bị ảnh hưởng. Thị trường trái phiếu có thước đo tới sự thay đổi giá liên quan đến sự thay đổi lãi suất, số liệu quan trọng này được biết như thời hạn.

Điểm mấu chốt

Lãi suất, lợi tức trái phiếu (giá) và lạm phát mong đợi có mối quan hệ với nhau. Sự dịch chuyển trong lãi suất ngắn hạn, được điều hành bởi ngân hàng trung ương, sẽ ảnh hưởng trái phiếu khác nhau với các kỳ hạn khác nhau với điều kiện khác nhau, tùy thuộc vào kỳ vọng lạm phát của thị trường trong tương lai.

Ví dụ, một sự thay đổi trong lãi suất ngắn hạn không ảnh hưởng đến lãi suất dài hạn với một ít hiệu ứng đến giá và lợi tức trái phiếu dài hạn. Tuy nhiên một thay đổi trong lãi suất ngắn hạn (hay không thay đổi khi thị trường nhận thấy cần thiết) điều đó có ảnh hưởng đến lãi suất dài hạn có thể ảnh hưởng lớn đến giá và và lợi tức trái phiếu dài hạn. Đơn giản, sự thay đổi trong lãi suất ngắn hạn có hiệu ứng lên trái phiếu ngắn hạn hơn trái phiếu dài hạn, và những thay đổi về lãi suất dài hạn có ảnh hưởng đến trái phiếu dài hạn, nhưng không ảnh hưởng đến trái phiếu ngắn hạn.

Chìa khóa để hiểu sự thay đổi trong lãi suất ảnh hưởng nhất định như thế nào đến giá và lợi tức trái phiếu là nhìn nhận vị trí trên đường cong lợi tức và hiểu vận động giữa lãi suất ngắn hạn và dài hạn.

Với những kiến thức này chúng ta có thể sử dụng các biện pháp khác nhau của kỳ hạn và độ lồi (Độ lồi là thước đo độ cong trong mối quan hệ giữa giá trái phiếulợi suất trái phiếu cho thấy thời gian của trái phiếu thay đổi như thế nào khi lãi suất thay đổi. ) để trở thành một nhà đầu tư trái phiếu.

 
Last edited:

Comments

Facebook Page

Top